Rodinné, pracovní a systemické konstelace

Popis

Rodinné konstelace se již dostaly do povědomí jako uznávaný a respektovaný terapeutický nástroj. Lidé si přicházejí skrze konstelace řešit mnoho témat: rodina, děti, zdraví, sexualita, peníze, práce ..... je toho mnoho.  

Co jsou rodinné a systemické konstelace

Systemika je disciplína, která se zabývá systémy a jejich fungováním. Rodinné konstelace jsou metodou jak se dívat na naše témata systémovým přístupem. Jak se dívat na naše vztahy, zdraví, na naše děti nebo rodiče jako na součást většího celku, který ovlivňuje jednotlivé části. Mnoho z toho, čím žijeme, je důsledek toku řeky života, do kterého jsme se narodili. Tam patří naši rodiče, prarodiče a jejich rodiče a všechny důležité události a témata našeho rodinného systému. Konstelacemi se dá podívat až mnoho generací zpět, aby se člověk dobral "kořene" věcí. Stejně tak naše děti a jejich chování je často odrazem vztahu rodičů nebo jejich postojů vůči světu, vůči sobě navzájem. Můj učitel často říkal, že Rodinné konstelace je práce s našimi kořeny. Já myslím, že je to práce s kořeny věcí, s kořeny naší osobnosti, s kořeny všeho čím jsme a co prožíváme.

Můj učitel Bhagat J. Zilhofer o konstelacích:

"Práce s konstelacemi se zabývá našimi kořeny, naším přístupem k těmto kořenům a k životu vůbec. Ovlivňují všechny oblasti života - vztah k našim dětem, partnerské vztahy, naši práci, zdraví. Každý z nás pochází z určitého rodinného systému, který má svůj přirozený řád, řád lásky. Ten není možné spatřit, ovlivňuje však všechny členy rodinného systému.V práci rodinných konstelací jsou tyto skryté síly, jež sahají až do třetí či čtvrté generace, vyneseny na povrch a uvolněny. Takový proces nám pomáhá přejít od slepé nevědomé lásky k lásce vědomé.S tím také přestáváme nevědomě opakovat osudy svých předků a dostáváme svobodu žít svůj vlastní život." 

Co si mohu konstelacemi vyřešit?

Lidé se chodí na konstelace dívat na následující témata:

 • Vztahy partnerské, mezigenerační nebo sourozenecké
 • Zdraví fyzické i psychické
 • Děti, jejich vývoj, jejich prospěch, jejich zdraví
 • Peníze a majetek
 • Seberealizace
 • Sexualita a sex
 • Vztah k autoritám
 • ..... mnoho dalšího

Jak to probíhá

Sejde se uzavřená skupina lidí, která se ten den rozhodla věnovat čas svým tématům a zároveň pomoci ostatním podívat se na jejich. Tak to je - pomáháme si navzájem uvidět nebo rozluštit něco, na co sami nestačíme, co je větší než my.
Ten, kdo si chce postavit vlastní konstelaci, tedy podívat na svou otázku, v krátkosti řekne svou motivaci, co by chtěl od konstelace. Potom je vyzván tím, kdo konstelace vede, aby za jednotlivé figury svého příběhu vybral zástupce z přítomných lidí a postavil je do prostoru a tím se vytvoří pole, pole systému. Vedoucí konstelací pak začne jednoduchými otázkami provázet celou konstelací tak, aby si zadavatel odnesl odpověď na své zadání, svou motivaci. Úkolem vedoucího konstelací není nikomu radit, ani konstelace někam směrovat. Jeho úkolem je jen vidět souvislosti a s těmi pracovat. Vedoucí konstelace je jen zrcadlem, odrazem věcí. To je vše. 

Pracovní a firemní konstelace

Systemika má mnoho podob. Firma je také systémem, škola stejně tak. Tendence a energie těchto systémů jsou ovlivněny nejen jejich historií (i zde jsou důležitá jistá pravidle, jako v RK), ale i jejich členy a tím co oni do systému vnášejí. Každý z nich vyrůstal v určitém systému, je součástí nějaké řeky života. V ten moment se dva systémy potkávají a jeden druhý ovlivňují. Tím, že se podíváme na to jak se ovlivňují je možné přijít na řešení mnoha témat:

 • vtahy na pracovišti
 • vztah podřízený - badřízený
 • vztahy mezi majiteli, mezi majiteli a zaměstnanci
 • prosperování / neprosperita firmy
 • peníze ve firmě
 • zákazníci, klienti firmy
 • .... mnoho dalšího

Školní konstelace

Každý učitel a každý žák si přinese do školy svou rodinu, svou řeku života, se vším, co do se do ní kdy vlilo. Ve školním systému se tyto řeky života potkávají a aby toho nebylo málo, tak v každé škole je určitá hierarchie, určitý systém vazeb a vztahů. To vše se navzájem ovlivňuje a prolíná. Učitelé nemají ponětí ani o systemice ani o svých rodinných tématech, natož o tématech svých žáků. Aniž by si to kdo přál, tak setkání těchto tří proudů může vyústit v řadu nedorozumnění jako například:

 • problémy s prospěchem
 • problémy se spolužáky
 • antipatie s učitelem
 • agresivita ve třídě, mezi polužáky
 • šikana nebo vyčlenění někoho z kolektivu
 • selhání autorit nebo jejich přebujelost

Konstelace traumatu

Co to je konstelace traumatu? Nejprve co nazýváme trauma. Trauma si odnášíme ze situací, které nejsme schopni zpracovat. Jsou to natolik bolestivé nebo život ohrožující prožitky, že je naše psychika prostě neunese nebo neunáší. Malé dítě vystavované traumatizaci oddělením od matky na delší dobu, než je pro něho únosné, násilí páchané na něm nebo na někom blízkém, náhlá ztráta někoho blízkého třeba i v dospělém věku atd. Je-li naše psychika vystavována nebo vystavena něčemu, co není schopna zpracovat, s čím se není schopna vypořádat, pak přistoupí ke strategii nazývané štěpení. Jednotlivé části naší psyché se zpravidla popisují jako část přežívající, část traumatizovaná a část, ve které se uchová vše původní, zdravé, tedy část zdravá. Nelze to vnímat mechanicky, ale protože žijeme ve světě forem, pak je potřeba i těmto částem dát jména a formu. Každá z těchto částí má svou specifickou úlohu, ale co je podstatné, že od té chvíle v určitém kontextu, někdy i zcela, žijeme jen skrze část přežití. Ta chrání traumatizovanou část, kterou za žádnou cenu nechceme vystavit další traumatizující zkušenosti a převezme kontrolu nad celým systémem. Pokud zažíváme traumatizující události opakovaně, pak ke štěpení dochází opakovaně a traumatizovaných částí je víc. O tomto jevu vyšlo i u nás již mnoho publikací, ale prosím neděste se, vždy je cesta ven.

Projevy traumatu jsou někdy patrné na první pohled, někdy vystoupí jen v určitém kontextu - máme neustálý pocit ohrožení nebo jej máme jen v určitých situacích či jen s určitými lidmi, například. Léčení traumatu je dlouhodobá záležitost a je potřeba k němu i takto přistupovat. Než klientovi postavím konstelaci traumatu, potřebuji o něm vědět více a klient musí projít několik terapeutických sezení. Možná projít i několika konstelacemi dříve než samotnou konstelací traumatu.


Vytvořte si webové stránky zdarma!